به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم به دلیل وضعیت تکنیکالی مناسب در موقعیت بازدهی خوبی قرار گرفته و می تواند بازدهی مناسبی داشته باشد