به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم با قرار گیری در موج صعودی جدید و شکل گیری روند حمایتی و ورود نقدینگی به سهم سیگنال خرید خوبی را صادر کرد