هفته پیش هفته ای آرام در بازارهای مختلف بود و شاخص ها و قیمت ها نوسان های بزرگ نداشتند اما در هفته پیش رو باید برای تحولات بزرگ آماده بود. ضروری است سرمایه گذاران در سهام شرکت های فعال در حوزه ..