انتظار می رود در شرایط کنونی به انتهای این موج نزدیک شده باشد. شروع موج ۵ می تواند با رشد حداقل تا سقف قبلی ادامه پیدا کند و احتمالا این روند تا محدوده های بالاتر در میان مدت مطابق شکل ادامه خواهد یافت...