انتظار می رود در شرایط کنونی به انتهای این موج نزدیک شده باشد. شروع موج ۵ می تواند با رشد حداقل تا سقف قبلی ادامه پیدا کند و احتمالا این روند تا محدوده های بالاتر در میان مدت مطابق شکل ادامه خواهد یافت...

مخابرات ایران در نمودار نشان داده شده در یک موج 4 نزولی قرار دارد و انتظار می رود در شرایط کنونی به انتهای این موج نزدیک شده باشد. شروع موج 5 می تواند با رشد حداقل تا سقف قبلی ادامه پیدا کند و احتمالا این روند تا محدوده های بالاتر در میان مدت مطابق شکل ادامه خواهد یافت. حد ضرر 3600 ریال ریسک های موجود در خصوص خرید این سهم را به حداقل خواهد رساند.