ارزش افزوده حاصل شده از این سرمایه ها نزدیک به ٢١٣هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با سه سال پیش تقـریبا ١٠ برابـر شده و رشد چشمگیری پیدا کرده است...