این سهم پس از نوسانات زیاد طی یک سال اخیر در محدوده کف کانال صعودی قرار گرفته است و این در حالی ست که پیش بینی می شود ...