طی ١٠ ماهه سال جاری تولیدات شرکت شامل ١٧٢۶٣٧ تن انواع محصولات بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۵ درصد افزایش داشته است. در بخش فروش اما افزایش بیشتر و ١۴ درصدی را در مقدار فروش شاهد هستیم که به همراه افزایش ٨٨ درصدی در میانگین نرخ فروش محصولات، باعث رشد......