همانگونه که نشان داده شده است این شرکت بازار قابل توجهی در صنعت پایانه های فروشگاهی را در اختیار دارد و حاشیه سود آن برای سال ٩٨ و در آینده ...