این سهم به لحاظ دارایی عمدتا بر یک سهم متمرکز است اما سایر دارایی های جدید نظیر آنجه در جدول آمده، رشد قابل توجهی در خالص ارزش دارایی های شرکت داشته اند و ...