این میزان فقط در مهر ماه حکایت از رشد ۵۴ درصدی دارد.این در حالی است که قیمت بازار صادراتی نیز همراستا با شاخص بیلت دریای سیاه رشد ٢.١ درصدی را در این هفته تجربه کردند