بر اساس اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی شش ماهه منتهی به ٣١-٠۶-١٣٩٨، فروش شرکت ٩٧۶٧٩ تن انواع محصولات می باشد که نسبت به دوره مشابه سال قبل، افزایش ٣٠ درصدی را نشان می‌دهد. طی این دوره همچنین میانگین نرخ فروش محصولات در مقایسه با دوره مشابه سال قبل.......