افت قیمت فلزات پایه در روزهای اخیر بسیاری از سرمایه گذاران را دچار ناامیدی و زیان کرده است. در شماره جدید نشریه متال بولتن به وضعیت بازار این فلزات و احتمال هایی در آینده اشاره شده است. سرمایه گذاران باید بدانند ..