بر اساس اطلاعات ارائه شده در گزارش فعالیت ماهانه مربوط به مهر، تولیدات شرکت ٢٧٠۵ تن انواع نخ بوده است که با وجود افزایش تنوع محصولات، در مقایسه با دوره مشابه سال قبل کاهش ٣٧ درصدی در مقدار تولید را نشان می‌دهد. در بخش فروش همچنین شاهد کاهش بیشتر و ......