شرکت با توجه به تجهیزات و فناوری هایی که در سال های اخیر خریداری نموده است می تواند تغییر مناسبی در سبد خدمات ارائه شده ایجاد کند و سهم دیتا را از محدوده کنونی تا سقف ...