بورس ٢۴ : سهم در دوره رشد قبلی توانست به قله ٢٣٠٠ ریالی که مصادف با سقف کانال میان مدتی بود برخورد کرده و با اصلاحی بسیار شارپ تا محدوده ١٨٠٠ ریال که محدوده حمایتی کف کانال بود ، مواجه شد و نسبت به آن واکنش نشان داد. قبل از این که در رابطه با روند آتی سهم صحبت شود اشاره ای کوتاه به وضعیت روند شاخص گروه خودرو بیندازیم... شاخص گروه با توجه به اصلاحی که سهم های گروه داشتند اصلاح شارپی داشته، مقدار فعلی شاخص ۴۵١٠٧ واحد بوده و برای آن که شاخص گروه بتواند گارد صعودی در کوتاه مدت و میان مدت به خود بگیرد باید خود را بالای ۴۵٣٠٠ واحد تثبیت نماید که در آن صورت، مقاومت های پیش روی شاخص ۴٨۵٠٠ واحد و ۵٢١٢٠ واحد است .حال با توجه به وضعیت شاخص نگاهی به سهم سایپا بیندازیم...
فردای «سایپا» از دریچه نمودارهای تکنیکی

بورس۲۴ : سهم در دوره رشد قبلی توانست به قله 2300 ریالی که مصادف با سقف کانال میان مدتی بود برخورد کرده و با اصلاحی بسیار شارپ تا محدوده 1800 ریال که محدوده حمایتی کف کانال بود ، مواجه شد و نسبت به آن واکنش نشان داد. قبل از این که در رابطه با روند آتی سهم صحبت شود اشاره ای کوتاه به وضعیت روند شاخص گروه خودرو بیندازیم.

شاخص گروه با توجه به اصلاحی که سهم های گروه داشتند اصلاح شارپی داشته، مقدار فعلی شاخص 45107 واحد بوده و برای آن که شاخص گروه بتواند گارد صعودی در کوتاه مدت و میان مدت به خود بگیرد باید خود را بالای 45300 واحد تثبیت نماید که در آن صورت، مقاومت های پیش روی شاخص 48500 واحد و 52120 واحد است .حال با توجه به وضعیت شاخص نگاهی به سهم سایپا بیندازیم.

امروز سایپا توانست با حجم خوبی خود را بالای مقاومت 2134 ریال نگاه دارد، روندهای کوتاه مدتی ، میان مدتی و بلندمدتی سهم صعودی شده و سهم در میان مدت توانایی رسیدن به اهداف بالا با هدف اولیه محدوده 2900 تا 3000 ریال را دارد. اما آن چه که در روند کوتاه مدت سهم قابل بررسی است ، این است که سهم در حال نزدیک شدن به سقف قبلی خود در محدوده 2300 ریال می باشد و همانطور که در بالا اشاره شد، شاخص گروه نیز نزدیک به محدوده مقاومتی 45300 واحدی می باشد، در نتیجه فردا می تواند روز بسیار مهم و سختی برای این گروه باشد. تا زمانی که «خساپا» حمایت 2134 ریالی خود را از دست ندهد ، سهم پتانسیل آن که از محدوده 2300 ریال عبور نماید را دارد، در صورت عبور از محدوده 2300 ریال اولین هدف قیمتی سهم در سقف کوتاه مدت برابر با سقف کانال میان مدتی خود در محدوده 2426 ریال است.