طی ۶ ماهه منتهی به ٣١-٠۶-١٣٩٨ مقدار فروش شرکت بر اساس صورت‌های مالی میاندوره ۶ ماهه ٢٢۴٧٨ تن محصولات و به صورت داخلی بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش ١٨ درصدی در فروش را نشان می‌دهد. طی این دوره اما ........