در چند هفته اخیر عملکرد بازار نفت و فلزات پایه مثبت بوده و شاخص های مالی در بورس های بزرگ آسیا، اروپا و آمریکا وضعیت امیدبخش داشته اند. یکی از دلایل اصلی این جو مثبت آن است که سرمایه گذاران معتقدند در آینده ..