بر اساس اطلاعات ارائه شده در گزارش فعالیت ماهانه مربوط به شهریور، مجموع تولیدات در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد که دلیل اصلی آن کاهش ١١ درصدی در تولید روغن نباتی می‌باشد. همچنین بر اساس اطلاعات صورت‌های مالی ٩ ماهه منتهی به ٣١-٠۶-١٣٩٨، در بخش فروش شرکت با کاهش ١۶ درصدی در مقدار فروش همراه بوده که با افزایش.........