در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه ، نوسانات قیمتی ١.۵ ساله گذشته از دریچه امواج الیوت تداعی کننده یک ساختار کانتر ترند با ساختار Triple Zigzag می باشد...