نوسانات نموداری سهم در بازه زمانی ١.۵ ساله را داخل یک کانال صعودی محصور کردیم. طی این مدت قیمت به صورت متناوب بین خطوط کف و سقف کانال در حال نوسان بوده است...