هفته پیش بازارهای مالی و مواد خام عملکرد مثبت داشتند و برخی کارشناسان معتقدند تغییرات مثبت در شاخص های بنیادی بازارها پدید آمده است. این درحالیستکه نهادهای تحلیلگر اخیرا نسبت به ضعف بیشتر در اقتصاد جهان هشدار داده اند. هفته پیش قیمت مس و نفت ..