در هفته های اخیر بر حجم اخبار منفی از اقتصاد جهان افزوده شده و نهادهای تحلیلگر هشدارهای جدی تر درباره آینده مطرح کرده اند اما این تحولات نباید سبب وحشت سرمایه گذاران در بازارهای مالی و مواد خام شود. مانند همیشه، افت و خیزها ..