این شرکت با دارایی غیر بورسی و بورسی و با احتساب سرمایه گذاری های صورت گرفته در زیر مجموعه ها با لحاظ ارزش کنونی دارایی ها به خالصی ارزشی معادل ...