بازدهی این دارایی عموما در بلندمدت به اندازه تورم است اما احتمال آنکه نتوان در زمان مناسب آن را به پول نقد کرد تبدیل کرد، زیاد است...