در آن تحلیل اشاره داشتیم که در صورت شکست محدوده مقاومتی ٢٢٠٠ - ٢٢۵٠ تومان مسیر برای رشد قیمت تا حوالی سقف کانال هموار می شود. در روزهای گذشته پس از شکسته شدن این ناحیه شاهد...