در حال حاضر از تولیدات شرکت انواع کامیونت‌های ۵،۶ و ٨ تن، کامیون و مینی‌بوس می‌باشد که طی سال جاری با توجه به افزایش نرخ ارز از یک‌سو و همچنین افزایش فشار تحریم‌ها از سوی دیگر باعث کاهش تولید و در نتیجه ......