این فولادی با توجه به تمرکز بر افزایش تولید تا ظرفیت اسمی و سیاست صادراتی می تواند در حالتی منطقی در سال مالی ٩٨ سود خالصی معادل ...