بر اساس اطلاعات ارائه شده در گزارش فعالیت ماهانه مربوط به شهریور، تولیدات شرکت طی نیمه اول سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ١٣ درصد افزایش یافته است. همچنین طی این دوره مقدار فروش رشدی بیشتر از تولید داشته چنانکه .....