طی ماه جاری شاهد افزایش تقاضا در گروه خودرو و در نماد خساپا هستیم چنانکه از ابتدای شهریور تاکنون ارزش سهام این شرکت رشدی بالغ بر ٣٨.۵ درصد را تجربه نموده است و این در حالی است که طی سال جاری رشد ارزش سهام شرکت .......