شرکت پتروشیمی نوری به عنوان چهارمین و همچنین بزرگ‌ترین تولید کننده مواد آروماتیکی در ایران از جمله طرح‌های استراتژیک برنامه ۵ ساله سوم شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران بوده است که در حال حاضر از جمله مجتمع‌های ......