بر اساس صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ٢٩ اسفند ١٣٩٧ شرکت با سرمایه ١٠٠٠۴٣ میلیون ریال برای هر سهم خود سود خالص ١١١٣ ریال گزارش نموده است که در مقایسه با سود ۶١٩ رالی سال مالی قبل افزایش ٨٠ درصدی را نشان می‌دهد. طی سال ٩٧ با افزایش.....