بر اساس اطلاعات ارائه شده شرکت در گزارش فعالیت مرداد ماه، میانگبن تولید ماهانه در مقایسه با سال قبل ٢٠ درصد افزایش یافته است. همچنین طی سال جاری فروش شرکت افزایش یافته چنانکه نسبت فروش به تولید طی سال ٩٧ در حدود ٩٩.۶ درصد بوده است ولی طی پنج ماهه سال جاری .....