بر اساس اطلاعات ارائه شده از طرف شرکت در گزارش فعالیت ماهانه، میانگین تولید ماهانه سال جاری در مقایسه با سال ٩٧ در حدود ٣٢ درصد کاهش یافته که باعث کاهش ٣٢ درصدی در مقدار فروش نیز گردیده است. با این حال طی این سال با افزایش .....