در نمودار تعدیل شده و در تایم فریم ٣٠ دقیقه پس از ثبت قله ٩٧٠ تومان ، قیمت وارد روند اصلاحی شده است. به نظر می رسد اکنون با ساختار...