طی سال جاری میانگین تولید ماهانه در گروه کمک فنرهای تیپ ۶٢،۶٧ و ٧٠ در مقایسه با سال مالی ٩٧ در حدود ١٩ درصد افزایش یافته است. همچنین طی سال ٩٧ از محصولات تولیدی ٩٨ درصد به فروش رسیده ولی طی سال جاری میزان فروش .....