طی معاملات امروز در ابتدای صبح با افزایش تقاضا در نمادهای کوچک بازار شاهد رشد شاخص تا ٣٠۴٧٧٩.٩٩ واحد بودیم ولی با افزایش عرضه در نمادهای بزرگ و جو منفی بازار، شاخص نیز با تغییر روند تا ٣٠١٨٢٨.٠٩ واحد کاهش یافت و در انتها با افزایش تقاضا در .....