سهام شرکت طی سال جاری رشد ۶٧ درصدی را تجربه نموده است. به ‌منظور بررسی چرایی افزایش قیمت در این گزارش به محاسبه ارزش خالص دارایی‌های شرکت پرداخته ‌شده است. بر اساس اطلاعات ارائه ‌شده .....