همه چیز برای خوشحال بودن مهیاست: شاخص های مالی در حال رشد هستند، چین و آمریکا به هم لبخند می زنند، سیاست های حمایتی جدید اتخاذ شده و .. اما سرمایه گذاران عاقل ..