میانگین مقدار تولید ماهانه طی سال جاری در مقایسه با میانگین ماهانه سال قبل با افزایش ١١ درصدی همراه بوده است ولی با توجه به نقص در خودروهای تولید به ویژه در گروه تیبا و عدم تحویل، میانگین مقدار فروش تنها.....