اواخر مرداد ماه تحلیل تکنیکال سهم روی خروجی سایت قرار گرفت. در آن تحلیل نمودار سهم را داخل یک کانال صعودی محصور کردیم و گفتیم مادامیکه محدوده قیمتی ١٧٠٠ تومان از دست نرود قیمت پتانسیل رشد تا حوالی...