این سهم که در حال حاضر با کف معتبر ۴٢٠ تومان و حد ضرر ۴١٠ تومان معامله می شود در روند صعودی با نخستین مقاومت ...