در حالی ارزش بازار سرمایه از ١ تریلیون تومان گذشت که شکسته شدن مقاومت های شاخص همزمان با چینش صفوف فروش درنمادهای بازار پایه در انتهای هفته می تواند نوید یک گردش سرمایه در بازار سرمایه را نوید دهد ...