پس از بازدهی بیش از ٧٠ درصدی سهم پیشنهادی طی دوره ٢ ماهه، اکنون در محدوده مذکور در نوسان می باشد که پیشنهاد می گردد سهامداران کوتاه مدت حد ضرر را تا حوالی ...