در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه ، نوسانات نموداری سهم از بدو عرضه تاکنون را می توان داخل یک کانال صعودی محصور کرد...