البته این بازگشت می تواند در قالب موج b و یک روند موقت در پله نخست باشد و شرایط سهم ...