شرکت معدنی دماوند در سال ١٣۶٢ به شماره ۴٧٢۶٩ به ثبت رسیده است. موضوع فعالیت شرکت عبارت است از اقدام به هرگونه عملیات اعم از اکتشاف، بهره‌برداری، ایجاد صنایع معدنی، مشاوره در امور معدنی و .....