در نمودار تعدیل شده و در تایم فریم ٣٠ دقیقه ، پس از ثبت سقف ۵٨٩٠ تومانی ، قیمت برای مدتی وارد محدوده رنج شد. طی این مدت قیمت بین دو سطح ۵٧٧٠ و ۵۴٨٠ تومان در حال نوسان بوده است...