امروز بازار صعودی آغاز شد لیکن عرضه ها در سهم های بزرگ و شاخص ساز ، توان افزایش شاخص کل را گرفت و موجب شد شاخص اکثر مسیر صعودی پیموده شده در ساعات اولیه بازار را اصلاح کند. این روند نشان خوبی برای .....