با مازاد عرضه در بازار داخل روند کاهشی را در بازار حاکم کرده و از صادرات نیز کاسته که در همین رابطه جلساتی در وزارت صمت برای تغییر شرایط برگزار شده است...