در حال حاضر اگر سهامدار شرکت هستید ، با حد ضرر ١٣۵ تومان همچنان توصیه می شود که سهم را نگهداری کنید. اگر قصد خرید سهم را دارید ، پیشنهاد می شود که...